User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท
ตรวจสอบสถานะ
EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายหลังฝากส่ง 24 ชม.


ผลงานติดตั้ง
Solar grid connect system 50-100 kw @Mission hill golf resort and spa Phuket.
Location : Mission hill golf resort and spa .@ Phupket

ภูปายกังหันลมและโซล่าเซลผลิตไฟฟ้า เซ็นต์สัญญาซื้อขายสินค้า งานติดตั้ง

Solar grid connect system  50-100 kw . 

บริษัทเราใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ อากาศยาน โดรน บริการบินสำรวจพื้นที่ก่อนติดตั้ง และหลังติดตั้ง ตรวจงาน  ภาพถ่ายมุมสูง   หลังคา โครงการ solar เสรี และโครงการอื่นๆ. จัดไปครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทดลองบินสำรวจจุดติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ โรงงาน อาคารที่พัก และงานระบบจำหน่ายบินตรวจการติดตั้งแขวนลูกถ้วย หม้อแปลงและระบบสายส่ง 115 22 kv สามารถบินตรวจงาน ส่งมอบงานในสายงาน กองบริการ ระบบจำหน่าย กฟภ กฟน เก็บภาพมุมกว้างทำให้ง่ายต่อการใช้งาน. EPC. Phupai GReen Energy. และ. True property service co,.ltd. และ power e corporation co,.ltd. Office BKK 02-9449947.

 

                  

 อีกหนึ่งงานที่เราภูมิใจ   "บริษัทคนไทยที่ติดตั้งพลังงานสีเขียวเพื่อคนไทย"

Date Installation   7-30 MAY  , 2015 .

 

Designed and Installation System by  : Phupai Green Energy !

Owner by : 

 

NEW !  งานติดตั้ง Solar Rooftop 50, 100 kw .
@ Phupket   .   Mission hill golf resort and spa .