User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท
ตรวจสอบสถานะ
EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายหลังฝากส่ง 24 ชม.


PRODUCT & SERVICE
รับติดตั้ง Solar PV Rooftop มาตรการ Feed in Tariff หน่วยละ 6.96 บาท คืนทุน 9ปี
Type : Inverter Leonics

 

Our Service : SOLAR PV ROOFTOP : ตามมาตรการ Feed in Tariff  ขายคืนหน่วยละ 6.96 บาท เป็นเวลา 25 ปี 

แหล่งสร้างรายได้ใหม่ !  

โซลาร์รูฟ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังบ้านและอาคารต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาพิเศษ (ราคา 6.16-6.96 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 25 ปี)   หรือใช้เองภายในบ้านหรืออาคารของตนเอง เป็นการประหยัดและลดค่าไฟฟ้า

 

วัตถุประสงค์ของโครงการโซลาร์รูฟ

 

1.        รับสมัครเจ้าของบ้านให้ลงทุนติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย 

·        จำนวน 1,000 ระบบ              ภายในปี พ.ศ. 2556

·        จำนวน 10,000 ระบบ            ภายในปี พ.ศ. 2558

·        จำนวน 100,000 ระบบ          ภายในปี พ.ศ. 2560    

2.        ประสานงานและยื่นเอกสารให้เจ้าของบ้านสามารถเชื่อมต่อไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3.         สำรวจ  ออกแบบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ให้บ้านต่างๆ ที่สมัครเข้าโครงการ 

4.        ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบประโยชน์ของการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน หรือบนพื้นดิน  

5.        มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประโยชน์ด้านต่างๆ ของการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน    

1.     พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจากระบบ จะถูกนำไปใช้ในบ้าน ในอาคาร ช่วยลดค่าไฟฟ้าลง เช่น กรณีบ้านอัตรา TOU On Peak ประมาณ 6.19 (Baht/kWh) ตามมาตรการการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน (VSPP) ของกระทรวงพลังงาน  

2.     แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน จะเป็นกำบังแสงอาทิตย์ไม่ให้แสงอาทิตย์ตกกระทบกระเบื้องหลังคาโดยตรง  จึงช่วยลดความร้อนที่จะลงมาถึงหลังคาอาคาร  และช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องใต้หลังคานั้นได้  

3.     ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแก้ปัญหาพลังงานให้กับประเทศไทย

4.     ช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับสมาชิกในบ้าน และกับสังคม

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโครงการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเพื่อขายไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า

               ผู้สมัครเข้าโครงการติดตั้งระเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ควรมีคุณสมบัติ หรือ มีความพร้อม ดังนี้

1.       เป็นลูกค้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย (มิเตอร์ประเภท 1) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง หรือผู้รับมอบอำนาจ

2.       เป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะ สามารถทำนิติกรรมกับการไฟฟ้าได้

3.       สถานที่ติดตั้งอาจเป็นบ้านเดี่ยว บ้านทาวเฮาส์ บ้านแบบห้องแถว ฯลฯ

4.       ลักษณะหลังคาบ้าน หรือ สถานที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความเหมาะสมโดยมีแสงอาทิตย์ส่องถึงตลอดในเวลากลางวัน  ไม่มีเงาอื่นมาบัง     

5.       มีความสามารถในการลงทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ (หรือมีผู้ลงทุนให้ หรือ มีสถาบันการเงินช่วยตามแต่กรณี)

 

สถานที่ยื่นแบบคำขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

กรณีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง  ให้ไปยื่นแบบคำขอเชื่อมโยงไฟฟ้าฯ   ที่การไฟฟ้านครหลวง ดังนี้

สถานที่ยื่นสำหรับบ้านในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า   อาคาร 6  ชั้น 5

 การไฟฟ้านครหลวง  เขตวัดเลียบ 

เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทร. 02-220-5702, 02-220-5923

หรือ ที่สำนักงานของการไฟฟ้านครหลวง แต่ละเขต ทุกสาขา 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอเชื่อมโยงไฟฟ้าฯ          

เพื่อความสะดวกสำหรับเจ้าของบ้าน  โปรดมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ยื่นแบบคำขอเชื่อมโยงไฟฟ้าฯ โดยมีเอกสารประกอบการยื่นดังนี้

1.        หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของบ้าน  ผู้มอบอำนาจ  และผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อ

2.        สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อ  

3.        แบบคำขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

4.        แผนภูมิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการต่อเชื่อมของอุปกรณ์วงจรกระแสและแรงดัน  และแผนผังการป้องกันและการควบคุม

5.        เอกสารแสดงรายละเอียดการดำเนินการของแผนการป้องกันและควบคุม

6.        รายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบการ   ทำเป็นตารางระบุชื่ออุปกรณ์  ยี่ห้อ รุ่น เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์  Fuses, Breakers, Inverters, Meters, อื่นๆ

7.        แคตาล็อกของอุปกรณ์ในข้อ 6.

8.        แบบแปลนแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานประกอบการที่มีอยู่ปัจจุบัน

9.        สำเนาบัตรการประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประเภท ภาคี หรือ  สามัญ หรือ วุฒิ

10.     ใบรับรองมาตรฐานของ Inverters  เช่น IEEE929, IEEE1547, UL1741, IEC1727, IEC62116  หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ 

11.      สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  พร้อมลงลายมือชื่อ (เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ )

12.     อัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศของการไฟฟ้าฯ

 

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบของ กฟภ. หรือ กฟน.

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากเจ้า

ของบ้าน VSPP)

เจ้าของบ้านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าฯ หลังได้รับหนังสืออนุญาตรับซื้อไฟฟ้า

กรณี แรงดันต่ำ (220 V) ได้แก่ ค่าติดตั้ง เปลี่ยน ทดสอบและตรวจสอบมิเตอร์ TOU พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ค่ามาตรวัดไฟฟ้า) ประมาณ18,000-20,000 บาท 

 

 

 

รายละเอียดด้านเทคนิคของระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

ลักษณะการทำงานของระบบ

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้าน (หรือบางกรณี สามารถติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคาโรงจอดรถ ฯลฯ)

ในเวลากลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะไหลไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Type Inverter) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในบ้าน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC, 220 โวลต์ ความถี่50 เฮิร์ตไฟฟ้ากระแสสลับที่ผลิตได้จะไหลออกจากบ้านไปสู่มิเตอร์ขายไฟฟ้า (kilowatt meter selling meter) ที่ติดตั้งอยู่ที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านอย่างอัตโนมัติ

ในเวลากลางคืน เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือถ้ามีก็น้อยมาก จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนจากเสาไฟฟ้าเข้ามาสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ กระแสไฟฟ้าสลับของการไฟฟ้าจะหยุดค้างอยู่ที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลไปแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ ต่อมา ในวันรุ่งขึ้น เมื่อมีแสงอาทิตย์เพียงพอ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะเริ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกครั้ง และระบบก็จะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติ

ดังนั้น ระบบฯ นี้ได้รับการออกแบบโดยกำหนดให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะถูกใช้เองภายในบ้าน

 

การตัดการทำงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อไฟฟ้าดับ

ในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าไหลจากเสาไฟฟ้าเข้ามาในบ้าน (กรณีไฟฟ้าดับ) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะตัดการทำงานของตัวเอง ดังนั้น เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นไปสู่เสาไฟฟ้า ดังนั้น เจ้าของบ้านจะไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ในขณะที่ไฟฟ้าดับ และจะไม่สามารถนำไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์กลับมาใช้เองได้ในขณะที่ไฟฟ้ากำลังดับอยู่ ทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็นวิธีการทำงานแบบมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ

 

วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์สำคัญที่ติดตั้งในระบบเซลล์แสงอาทิตย์

วงจรไฟฟ้าแบบมาตรฐานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านตามรูปไดอะแกรมด้านล่างนี้คะ

 

 

 

ลักษณะของหลังคาบ้านและตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาบ้าน บนหลังโรงจอดรถ และบนพื้นดิน ตำแหน่งที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งปี ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของอื่นใดมาบังแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน (เช่น ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ภูเขา เสาอากาศ จานดาวเทียม ฯลฯ) ไม่ควรเป็นสถานที่ที่มีฝุ่นหรือไอระเหยจากน้ำมันมากเกินไป

การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไป จะติดตั้งให้ด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หันไปทางทิศใต้ และแผงเซลล์เอียงเป็นมุมประมาณ 10-15 องศากับพื้นโลก

ชนิดของหลังคาบ้านที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ มีทั้งชนิดหลังคาหน้าจั่ว หลังคาดาดฟ้าพื้นคอนกรีต หลังคากระเบื้อง หลังคาเมทัลชีต หลังคาไม้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท เคียวเซร่า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น มีน้ำหนักประมาณ 21 กิโลกรัมต่อแผง  แผงมีพื้นที่ 1.6 ตารางเมตร ดังนั้น แผงจึงมีน้ำหนัก 13 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ดังนั้น จึงสามารถติดตั้งบนหลังคาบ้านทั่วไปได้ ไม่มีปัญหา

กรณีที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านแบบหน้าจั่ว ควรติดตั้งบนหลังคาด้านที่หันไปทางทิศใต้จึงจะได้รับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุด

 

 

ความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และพลังงานไฟฟ้าที่

ผลิตได้ต่อวัน

ผลการวัดความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ซึ่งรายงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ใน พ.ศ. 2540 พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่อตารางเมตรต่อวันของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยสูงทุกจังหวัด มีค่าระหว่าง 4.5-5.5  กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (4.5-5.5 kWh/sq.m./day)      

ในประเทศไทย  เมื่อนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตากแดด  บางฤดูกาลผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มาก  บางฤดูกาลผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อย   ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1 กิโลวัตต์  จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 3.5-4.5 หน่วยต่อกิโลวัตต์ต่อวัน  (3.5-4.5 kWh/kWp/day)  ขึ้นกับฤดูกาล หรือโดยเฉลี่ย  3.8- 4.0 หน่วยต่อกิโลวัตต์ต่อวัน (3.8-4.0 kWh/kWp/day)

 

 

สอบถามเพิ่มเติม     ฝ่ายขาย : 081-967-1079 

                                    02-519-4899 ,  086-468-6057

ทีมงานวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

เรามีบริการจัดส่งโดย :  ขนส่งด่วนพิเศษ Logistic

Inter Express , NTC , Nim Express , EMS  ไปรษณีย์ไทย

หมายเหตุ :
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าติดตั้ง
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

thanks Cradit :  thaisolarfuture , Leonics,sharp,phupai green energy .

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................

รายการสินค้าที่เราจำหน่าย :ผลิตภัณท์         

                                                  Inverter  & Control Charge.

สินค้าเราทั้ง Modify และ Pure Sine Wave   และ Grid Connected system

ราคาและสินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

ทางเรามีทั้งระบบ 12  ,24, 36, 48 Vdc และตามที่ออกแบบระบบตามมาตรฐานรับรองจาก กฟน ,กฟภ.มีใบรับรอง

 

การเลืกใช้  Inverter : เครื่องแปลงไฟแบตเตอรี่ระบบ DC เป็นไฟบ้าน 220V. ระบบ AC
์มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ โดยให้เราพิจารณาจากการใช้เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าของเราว่ากินกำลังไฟฟ้าเท่าไร ช่วยให้เรา้มีไฟฟ้าแบบไฟที่บ้าน
ใช้ได้ในทุกพื้นที่ สามารถใช้ได้กับอุปกรรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิดทั้ง มือถือ
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค พัดลม ทีวี หลอดไฟฟ้า ตู้เย็น แอร์ ฯลฯ

(ขึ้นกับขนาดและชนิดของตัวแปลง)

Noted: จะให้อินเวอร์เตอร์ทำงานนานๆ หรือให้กำลังไฟฟ้าวัตต์สูงๆ ท่านต้องมี
แบตเตอรี่จ่ายไฟให้เหมาะสมด้วย ไม่ใช่มีแบตเตอรี่เล็กๆ ลูกเดียวแล้ว
จะใช้ไฟฟ้าได้นานๆ หรือวัตต์สูงๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นผมคงขายไฟฟ้าแข่งกับ
การไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ เล็กๆ ลูกเดียวดีกว่ามาขายสินค้าให้ท่านแล้วละครับ
เราต้องคำนวณทั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1. Inverter Modify Sine Wave Model : S120 A : PV Poly : 150 w   ราคาขาย  3,190 บาท

 

2.Inverter Modify Sine Wave Model : S120 AM : PV Amorphus : 150 w   ราคาขาย  4,190 บาท

 

3.Inverter Pure  Sine Wave Model : S210  : PV Poly : 150 w   ราคาขาย  5,900 บาท

 

4.Inverter Pure  Sine Wave Model : S210  : PV Poly : 24v: 500 w   ราคาขาย  13,500 บาท

 

5.Inverter Pure  Sine Wave Model : S210  : PV Poly : 24v  : 1000 w   ราคาขาย 30,000 บาท

 

6.Inverter Pure  Sine Wave Model : S217c  : PV Poly : 48v  : 2,700 w   ราคาขาย 72,000 บาท

 

7.Inverter Pure  Sine Wave Model : S218c  : PV Poly : 48v  : 3,500 w   ราคาขาย 92,300 บาท

 

8.Inverter Pure  Sine Wave Model : S219c  : PV Poly : 48v  : 5,000 w   ราคาขาย 130,000 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม     ฝ่ายขาย : 081-967-1079 

                                    02-954-6438 ,  086-468-6057

เรามีบริการจัดส่งโดย :  ขนส่งด่วนพิเศษ Logistic

Inter Express , NTC , Nim Express , EMS  ไปรษณีย์ไทย

หมายเหตุ :
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าติดตั้ง
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า